สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์