เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างพัฒนาระบบการให้บริการการศึกษาแบบเปิด (Open System for Lifelong Learning) ครั้งที่ 2)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน จ้างพัฒนาระบบการให้บริการการศึกษาแบบเปิด (Open System for Lifelong Learning) ครั้งที่ 2