เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (สำนักบรรณสารการพัฒนา)