เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ซื้อกระดาษชำระในห้องน้ำม้วนใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 15,600 ม้วน)