เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักบรรณสารการพัฒนา)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ผล อุปกรณ์ต่อพ่วง ชุดวงจรปิด เพื่อใช้ในการดำเนินงานของหอสมุดสุขุม นวพันธ์ ห้องสมุดอาเซียนถนัด คอมันตร์ และพิพิธภัณฑ์ อย่างยั่งยืน)