เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้างระบบเพื่อบริหารจัดการไฟฟ้า