เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

(ออกแบบปรับปรุงทางเดินทางเชื่อมอาคารสยามฯ และอาคารชุบ กาญจนประกร)