เปลี่ยนแปลงแผนซื้อเครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 27 เครื่อง (ครั้งที่ 2)