ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบพิพิธภัณฑ์สถาบัน พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน

1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบพิพิธภัณฑ์สถาบัน

2. ขอบเขตประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบพิพิธภัณฑ์สถาบัน

3. ราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบพิพิธภัณฑ์สถาบัน

4. รูปแบบงานก่อสร้าง-1

5. รูปแบบงานก่อสร้าง-2

6. รูปแบบงานก่อสร้าง-3

7. รายละเอียดประกอบแบบ+งวดงานงวดเงิน

7. รายละเอียดประกอบแบบ+งวดงานงวดเงิน

8. โครงร่างเนื้อหา – โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์-1

9. โครงร่างเนื้อหา – โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์-2

10. BOQ. ประมาณราคาค่าก่อสร้างพร้อมรายการ

11. BOQ. เปล่าจ้างปรับปรุงระบบพิพิธภัณฑ์สถาบัน