เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

(จ้างบริการตรวจสอบความั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ)