ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการไฟฟ้า