เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

(ซื้อระบบเพื่อการบริหารจัดการไฟฟ้า 1 ระบบ)

ประจำปีงบประมาณ 2562