สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2561  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์