สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2562  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์