ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารี

กับอาคารชุบ กาญจนประกร

1. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารชุบ กาญจนประกร

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารชุบ กาญจนประกร

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารชุบ กาญจนประกร

4. แบบทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารชุบ กาญจนประกร

5. รายการประกอบแบบทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารชุบ กาญจนประกร

6. BOQ งานจ้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารชุบ กาญจนประกร

7. BOQ ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารสยามบรมราชกุมารีกับอาคารชุบ กาญจนประกร