ประกวดราคาปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ (ครั้งที่ 2)

1. ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

2. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ

3. ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ

4. รายละเอียดประกอบแบบ

5. รายละเอียดรูปแบบของสตูดิโอ ( File 01  l File 02  l File 03  l File 04  l File 05  l File 06  l File 07  )

6. ตารางกำหนดรายละเอียด/ราคากลางครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอและห้องบันทึกเสียง

7. ปรับปรุงห้องสตูดิโอและจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ File 01  l File 02  l File 03  l File 04  )