ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 1