เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฐานข้อมูล Turnitin)