เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม

(จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ)