เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม

(จ้างบริการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)