จำหน่ายพัสดุ จำนวน 89 รายการ(ครั้งที่ 2)

โดยวิธีขายทอดตลาด