ราคากลางระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของสถาบัน