ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์