ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router) จำนวน 1 ชุด (คร้้งที่ 2)