ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2


          ผู้ที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอเข้าเป็นผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์ สามารถขอรับรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 18 มีนาคม