ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Router)

  เนื่องจาก ผู้ขายทั้ง 2 ราย เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค ไม่ถูกต้อง