ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Training ทางด้านสถิติประยุกต์

  เนื่องจาก ผู้ขายทั้ง 2 ราย เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค ไม่ถูกต้อง