เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

(จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ Traning 1 ชุด (ครั้งที่ 2))