เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

(ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 46 เครื่อง)