เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

(จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี)