เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

(จำนวน 7 รายการ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563)