เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 เพิ่มเติม(จัดทำบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning))