ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุชานุช  แสงรุ่งเรือง