ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Business Source Ultimate 1 ฐาน

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ EBSCO International