ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Wiley E-Journals 1 ฐาน

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ John Wiley & Sons, Inc.