ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากำลังสถาบัน

  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด