เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จ้างเหมาทำความสะอาดภายในสถาบัน)