เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (จ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จำนวน 4 อาคาร)