ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (งบประมาณแผ่นดิน 19 รายการ เงินรายได้ 13 รายการ)