เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง)