เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 จำนวน 1 ชุด)