เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม(โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom)