จำหน่ายพัสดุ (เครื่องปรับอากาศ Chiller) จำนวน 1 เครื่อง