ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมโลจิสติกส์อัจฉริยะ(Smart Logistics Lab and Training Center) จำนวน 1 ชุด