ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดสัมมนาและศึกษาดูงานของคณาจารย์และบุคลากรคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2564


            ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ บริษัท ดับเบิ้ลนายน์ เอเจนซี่ จำกัด