เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม(จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี)