ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สุเมธ จำกัด