สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563