เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม(โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี)