เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564(โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่ภายในบริเวณชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี (ระยะที่ 1)